SK, CZ
 

Obchodné podmienky


Každý užívateľ, ktorý sa rozhodol využívať službu sms-platby.eu, musí pri registrácii prijať nasledovné obchodné podmienky.
 
1. Užívateľ môže byť právnická aj fyzická osoba.

2. Užívateľ prehlasuje, že dovŕšil vek plnoletosti v danej krajine a jeho spôsobilosť uzatvárať zmluvy nie je nijako obmedzená.
 
3. Užívateľ za prevádzkovanie služby na sms-platby.eu neplatí žiaden dodatočný poplatok. Cena za prevádzkovanie je zohľadnená už v koncovej provízii SMS pre užívateľa.

4. Užívateľ si je vedomý, že nemôže využívať sms-platby.eu k bezhotovostným platbám za tovar/služby, ktoré sú v rozpore so zákonom. Užívateľ berie na vedomie, že sms platby jeho zákazníkov, ktoré nemôže vyfakturovať operátor od jeho zákazníkov mu nebudú započítané. Ide najmä o prípady, neplatič, nízky kredit, sprenevera.

5. Užívateľ si uvedomuje, že za tovar/služby môžu platiť len užívatelia s telefónnymi SIM kartami slovenských a českých mobilných operátorov.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené výpadkom služby. Pri výpadku služby nad 6 hodín je prevádzkovateľ služby povinný na výpadok služby upozorniť užívateľov.6. Čiastka k preplateniu užívateľovi je viazaná vždy ku koncu kalendárneho mesiaca, t.j. vyúčtované mu budú provízie v zmysle cenníka k tomuto dátumu. Ak nedosiahne v danom mesiaci obrat SMS 49,79 EUR alebo 1500,- Sk/Kč, suma sa mu vyplatí v ďalšom mesiaci, keď súčet fakturovaných súm dosiahne minimálne 49,79 EUR alebo 1500,- Sk/Kč.
Cieľom je predísť vyúčtovávaniu nižších súm. V žiadnom prípade, však užívateľ o svoju províziu nepríde.

7. Keďže poskytovanie služby prebieha bezhotovostným stykom, užívateľovi bude zaslaný vyúčtovací doklad do 16-teho dňa nasledujúceho mesiaca elektronickou formou priamo na stránke. V prípade, že doklad neobdrží, bude sa sám informovať o dôvode. Takéto podmienky akceptuje a chápe, že ide o snahu predísť strate dokladu. sms-platby.eu upozorňujú, že zasielaný doklad, podľa názoru niektorých poradcov, nemusí spĺňať náležitosti účtovného dokladu. Je na vašom zvážení či nám účtovný doklad vystavíte vo forme, ktorá je obvyklá.

8. Užívateľ akceptuje splatnosť dokladov, ktorá je 60 dní. V prípade, že by nastala situácia v možnosti omeškania platby, sms-platby.eu musí upozorniť včas užívateľa na možné zdržanie.

9. Užívateľ si je vedomý, že na požiadanie sms-platby.eu musí doložiť odvedenie služby zákazníkovi, v prípade, že zákazník uplatní reklamáciu. Ak  sa tak nestane, prevádzkovateľ vráti plnú časť odvedených prostriedkov zákazníkovi a náklady ponesie užívateľ.

10. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky používania sms-platby.eu, rešpektovať zákon a reklamačné podmienky danej krajiny. Užívateľ akceptuje právo na zmenu cenniku provízií.
            Home  sms platby  Registrácia  sms platby  Hladiny    FAQ    Príklady    Podmienky používania    Obchodné podmienky    Provízie    KontaktCopyright ©2008 sms-platby.eu. Všetky práva vyhradené
Ceny sú prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30.1260,- Sk